fbpx

Protocol verenigingswerk

De organisatie van de werkzaamheden van VV Zwanenburg steunt voor een belangrijk deel op werkzaamheden die kosteloos door leden worden uitgevoerd. Op deze manier kan er binnen de vereniging voor een lage contributie op een prachtig onderhouden complex op alle niveaus gevoetbald worden. Om dit mogelijk te maken heeft vv Zwanenburg een vrijwilligersbeleid. Ieder lid is verplicht om als onderdeel van het lidmaatschap een verenigingstaak of -functie uit te voeren. Dit is de basis voor een gezonde vereniging en we hopen dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt.

Het uitgangspunt is simpel. Ieder lid zal een verenigingstaak uitvoeren,  of, indien er om welke reden dan ook geen verenigingstaak kan worden uitgevoerd, een afkoop voor deze verenigingstaak betalen van € 150,00.

Voor aanvang van het seizoen kun je doorgeven welke taak je wilt gaan uitvoeren. Je kunt 3 keuzes doorgeven. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met je 1e voorkeur. Mocht je 1e voorkeur niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld doordat al voldoende vrijwilligers voor die taak zich hebben aangemeld, dan zul je automatisch worden ingedeeld voor één van je andere voorkeurstaken. Indien je je voor aanvang van het seizoen hebt aangemeld dan zal de verenigingsborg niet worden gefactureerd.

Indien je je niet hebt aangemeld voor aanvang van het seizoen, dan zal de verenigingsborg wel worden gefactureerd. Uiteraard kun je je dan alsnog aanmelden om de borg terug te verdienen.

Mocht je om welke reden dan ook geen verenigingswerk willen of kunnen verrichten dan zal de € 150,00 borg worden gebruikt om klussen en taken die blijven liggen, tegen een vergoeding uit te laten voeren.

1. Uitgangspunt
Het uitgangspunt is simpel. Ieder lid is gehouden om verenigingstaken uit te voeren.

2. Aantal punten verenigingswerk per seizoen
Met het doen van verenigingswerk kun je punten verdienen. Aan elke taak is een bepaald aantal punten toegekend. Van ieder lid wordt verwacht dat het minimaal 12 punten per seizoen verdient. In het overzicht taken en functies zijn alle taken inclusief bijbehorende punten opgenomen. 

3. € 150,00 borg
Leden die zich niet voor aanvang hebben aangemeld voor hun taak, ontvangen een contributienota inclusief de verenigingsborg ,met een maximum van 2 maal borg per adres. De borg zal na het behalen van 12 punten per lid worden teruggestort.

Indien aan het einde van het voetbalseizoen de benodigde 12 punten per lid niet zijn behaald, dan wordt de borg niet gerestitueerd. 

4. Taken
Uitvoering van verenigingswerk kan alleen geschieden door het spelend lid zelf of door zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) in geval het een jeugdlid tot en met 18 jaar betreft. Indien de taken door een andere persoon worden uitgevoerd dan het lid zelf en / of zijn / haar ouders, dan dient dat vooraf kenbaar gemaakt te worden door aan te geven welke persoon welke taken gaat vervullen voor welk lid via vrijwilligers@vvzwanenburg.nl.

Het bestuur is bevoegd om aan de hand van de bevindingen deze lijst met taken/functies en de daaraan gekoppelde frequentie, duur en/of het aantal te verrichten diensten per seizoen te wijzigen.

5. Opgave verenigingswerk
In het algemeen geldt dat leden zich vóór aanvang van het nieuwe seizoen aangeven welke verenigingstaak zij in dat seizoen zullen gaan verrichten.  Dit kan door middel van dit formulier.

6. Vervanging regelen
Het lid regelt zelf vervanging op het moment dat hij / zij de ingeroosterde taak niet kan uitvoeren. Indien het lid geen vervanging kan vinden, dan kan hij / zij dat uiterlijk tot 7 dagen voor de ingeroosterde taak doorgeven. Indien het lid binnen 7 dagen voor aanvang van de ingeroosterde taak zich afmeldt, zal er een factuur van € 50,00 worden gestuurd. Dit bedrag wordt dan gebruikt om op dat moment de taken door iemand anders tegen vergoeding uit te laten voeren.

7. No show
Indien een lid niet op komt dagen op het moment dat hij/zij staat ingeroosterd, dan ontvangt het lid een factuur van € 50,00 vermeerderd met € 25,00 en ontvangt het lid een gele kaart. Dit bedrag wordt dan gebruikt om op dat moment de taken door iemand anders tegen vergoeding uit te laten voeren.

8. Vrijstelling
Voor de volgende leden geldt een vrijstelling voor het uitvoeren van verenigingswerk:

  • Niet-spelende leden
  • Ereleden
  • Walking-football leden

9. Uitbetaling borg
De borg wordt gerestitueerd zodra het lid het minimaal aantal punten verenigingswerk heeft behaald. Dit geschiedt niet automatisch. Het lid zal zelf een formulier in moeten vullen en dat insturen via restitutie@vvzwanenburg.nl. Dit is nodig omdat wij als vereniging geen bankgegevens op mogen slaan dus we hebben een bankrekeningnummer nodig om de borg op terug te storten.

10. Onvoorzien
De statuten en het huishoudelijk reglement van vv Zwanenburg zijn van toepassing en daar waar dit protocol niet in voorziet, beslist het bestuur.

Aanmelden lid

Sponsor

Aanmelden nieuwsbrief

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Archieven