fbpx

Protocol cameratoezicht vv Zwanenburg

Artikel 1 – Doel van het cameratoezicht

 1. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van vv Zwanenburg en de eigendommen van leden en bezoekers tegen diefstal en/of vernieling. Verder dient het cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid van de aanwezigen op het complex.

Artikel 2 – Taken en verantwoordelijkheden

 1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van vv Zwanenburg.
 2. Het bestuur heeft de Verenigingsmanager aangewezen voor het dagelijks beheer van het systeem. Alleen bestuursleden en de Verenigingsmanager zijn bevoegd camerabeelden te bekijken.
 3. De Verenigingsmanager stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van vv Zwanenburg.
 4. Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
 5. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de politie of officier van justitie, ter beschikking gesteld.

Artikel 3 – Privacy van bezoekers

 1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel geweld, diefstal en vernieling te voorkomen. 
 2. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
 3. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels borden bij de hoofdingang van het complex en van het clubgebouw. 
 4. Bezoekers gaan met het betreden van het voetbalcomplex akkoord met het maken van beeldopnames. 

Artikel 4 – Inzage in opgenomen materiaal

 1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
 2. Alleen het bestuur en de Verenigingsmanager kan besluiten tot het inzien van camerabeelden. 
 3. Het is niet de intentie van vv Zwanenburg om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er een calamiteit – of een verdenking daar van – (d.w.z.  oneigenlijke toegang, geweld, inbraak, vernieling, vermissing en/of diefstal van geld of goederen etc.) heeft plaatsgevonden.
 4. Indien leden, vrijwilligers, ouders en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om camerabeelden te laten raadplegen dan kunnen zij middels het formulier “verzoek om raadpleging camerabeelden“ een verzoek indienen bij het bestuur van vv Zwanenburg.
 5. Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven ​waar, op welk tijdstip en in welke tijdsbestek de beelden zijn gemaakt. 
 6. Het bestuur van vv Zwanenburg beslist binnen 7 dagen op een verzoek tot raadpleging van beeldmateriaal. 
 7. Beeldmateriaal mag alleen door een bestuurslid of de Verenigingsmanager worden bekeken. 
 8. Beeldmateriaal zal niet ter inzage aan betrokkenen worden gegeven. 

Artikel 5 – Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

 1. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
 2. Het bestuur zal een verzoek van de politie om ter beschikking stelling van beeldmateriaal voor advies voorleggen aan de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.
 3. De persoon die namens de politie de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.

Artikel 6 – Het camerasysteem en de beveiliging

 1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem.
 2. Camerabeelden kunnen worden ingezien via een beveiligde mobiele surveillance app.
 3. Het is niet mogelijk om opnames te maken anders dan beeld.
 4. Bij een alarmmelding (via alarmnummer NVD Beveiligingen) mogen de aangestelde bestuursleden live camerabeeld bekijken alvorens fysiek poolshoogte te nemen.
 5. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera’s die opnamen maken binnen het voetbalcomplex.
 6. De locaties van de camera’s (bij benadering) zijn: toegangshek, toegang kantine (achterdeur en schuifdeuren), zitgedeelte kantine, terras kantine, kassa’s, keuken, toegang kleedkamers 1-8, toegang bestuurskamer, ballenhok.
 7. Er worden geen opnames gemaakt in kleedkamers en toiletten.
 8. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
 9. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het daartoe bevoegde bestuurslid en de leverancier van de apparatuur (onder begeleiding van het bevoegde bestuurslid), hebben toegang tot de recorder.
 10. De opnames worden iedere 7 dagen overschreven.
 11. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard tot het incident is afgehandeld.
 12. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.

Artikel 7 – Informatieverstrekking

 1. Dit protocol zal via de website van vv Zwanenburg worden gepubliceerd.
 2. Aanpassingen van het protocol dienen worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.
 3. Klachten aangaande de camerabeveiliging dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van vv Zwanenburg via bestuur@vvzwanenburg.nl

Aanmelden lid

Sponsor

Aanmelden nieuwsbrief

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Archieven